Donation

Faculty of Dentistry Chiang Mai University

บริจาคสมทบทุนให้คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบบริจาค คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับบริจาค สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร รวมถึงผู้เกษียณอายุ ในการบริจาคให้คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยการบริจาคนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
บริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [E-Donation]
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
บริจาคเพื่อการจัดกิจกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
บริจาคเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
บริจาคเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
บริจาคเพื่อหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
บริจาคเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
บริจาคเพื่อกองทุนพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มช.
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า